搂 1 POSTANOWIENIA WST臉PNE

1. Sklep Internetowy Hyperstore (nazwa sklepu), dost臋pny pod adresem internetowym hyperstore.eu, prowadzony jest przez Hyperstore Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 Sp贸艂ka komandytowa, wpisan膮 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra w艂a艣ciwego ds. gospodarki, NIP 5272935167, REGON 386925368.

2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga spe艂nienia przez urz膮dzenie ko艅cowe i system teleinformatyczny, z kt贸rego korzysta Klient, wymaga艅 technicznych.

3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zar贸wno do Klient贸w b臋d膮cych Konsumentami, jak i do Klient贸w nie b臋d膮cych Konsumentami, korzystaj膮cych ze Sklepu Internetowego, Us艂ug Elektronicznych lub zawieraj膮cych Umowy Sprzeda偶y i okre艣la zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzeda偶y na odleg艂o艣膰 za po艣rednictwem Sklepu.

4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu z艂o偶enia przez Klienta Zam贸wienia.

5. Informacje znajduj膮ce si臋 na stronie Sklepu Internetowego lub, w przypadku sk艂adania Zam贸wie艅 z wykorzystaniem innych 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰, wiadomo艣膰 elektroniczna z potwierdzeniem tre艣ci proponowanej Umowy Sprzeda偶y, stanowi膮 jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawc臋 do Klient贸w, a nie ofert臋 w my艣l przepis贸w Kodeksu Cywilnego.

搂 2 DEFINICJE

1) CENA to okre艣lona w z艂otych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzgl臋dniaj膮ca podatek VAT) nale偶nego Sprzedawcy tytu艂em przeniesienia w艂asno艣ci Produktu na Klienta zgodnie z Umow膮 Sprzeda偶y. Jednak偶e Cena nie zawiera koszt贸w dostawy, chyba 偶e warunki Promocji stosowanej przez Sklep stanowi膮 inaczej.

2) DZIE艃 ROBOCZY to jeden dzie艅 od poniedzia艂ku do pi膮tku z wy艂膮czeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3) FORMULARZ REJESTRACJI to formularz dost臋pny w Sklepie, umo偶liwiaj膮cy utworzenie Konta.

4) FORMULARZ ZAM脫WIENIA to interaktywny formularz dost臋pny w Sklepie umo偶liwiaj膮cy z艂o偶enie Zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci poprzez dodanie Produkt贸w do Koszyka oraz okre艣lenie warunk贸w Umowy Sprzeda偶y, w tym sposobu dostawy i p艂atno艣ci.

5) HAS艁O to ci膮g znak贸w alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dost臋pu do Konta, kt贸ry jest okre艣lony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowi膮zany do zachowania Has艂a w 艣cis艂ej poufno艣ci (co oznacza nieujawnianie go osobom trzecim). Has艂o mo偶e by膰 zmienione w ustawieniach Konta. Sprzedawca mo偶e udost臋pni膰 Klientowi mo偶liwo艣膰 tzw. odzyskania zapomnianego Has艂a w spos贸b okre艣lony w ramach Sklepu.

6) KLIENT to osoba fizyczna, albo dzia艂aj膮ca przez osob臋 umocowan膮 osoba prawna, albo jednostka organizacyjna kt贸ra nie posiada osobowo艣ci prawnej, a kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮 - posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych. W przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych, zobowi膮zuje si臋 ona uzyska膰 prawnie skuteczn膮 zgod臋 swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o 艢wiadczenie Us艂ug/Umowy Sprzeda偶y oraz okaza膰 tak膮 zgod臋 na ka偶de 偶膮danie Sprzedawcy;

7) KONSUMENT to osoba fizyczna dokonuj膮ca z przedsi臋biorc膮 czynno艣ci prawnej niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.

8) KONTO to Us艂uga Elektroniczna, oznaczony indywidualn膮 nazw膮 (Login) i Has艂em podanym przez Klienta zbi贸r zasob贸w w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalaj膮cy na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalno艣ci/us艂ug. Klient uzyskuje dost臋p do Konta za pomoc膮 Loginu i Has艂a. Dla zalogowania si臋 przez Klienta na swoje Konto konieczne jest wcze艣niejsze dokonanie rejestracji na stronie Sklepu. Konto ma r贸偶ne funkcje, a w szczeg贸lno艣ci umo偶liwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysy艂ki Produkt贸w, 艣ledzenie statusu Zam贸wienia, dost臋p do historii Zam贸wie艅.

9) KOSZYK to us艂uga udost臋pniana ka偶demu Klientowi, kt贸ry korzysta ze Strony Internetowej, polegaj膮ca na umo偶liwieniu mu 艂atwego dokonania zakupu jednego lub kilku Produkt贸w, wpisanie kod贸w rabatowych umo偶liwiaj膮cych obni偶enie Ceny na zasadach okre艣lonych odr臋bnymi umowami/regulaminami, wy艣wietlenie podsumowania Ceny poszczeg贸lnych Produkt贸w i wszystkich Produkt贸w 艂膮cznie (w tym ewentualnie koszt贸w wysy艂ki), wy艣wietlenie przewidywanego terminu dostawy Produkt贸w, a tak偶e istnieje mo偶liwo艣膰 ustalenia i modyfikacji danych Zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci ilo艣ci produkt贸w.

10) PRODUKT to dost臋pna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma/us艂uga b臋d膮ca przedmiotem Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮, za zap艂at膮 Ceny. Wszystkie Produkty b臋d膮ce rzeczami ruchomymi oferowane na stronie Sklepu Internetowego s膮 fabrycznie nowe.

11) PROMOCJA to szczeg贸lne warunki sprzeda偶y lub 艣wiadczenia us艂ug, uregulowane na zasadach wyra偶onych w ramach Sklepu Internetowego, dotycz膮ce specjalnej oferty Sklepu Internetowego obowi膮zuj膮cej w okre艣lonym czasie, z kt贸rej Klient mo偶e skorzysta膰 na zasadach tam okre艣lonych, takie jak obni偶enie Ceny lub koszt贸w wysy艂ki.

12) PRZEDSI臉BIORCA to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieb臋d膮ca osob膮 prawn膮, kt贸rej odr臋bna ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, wykonuj膮ca we w艂asnym imieniu dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, kt贸ra korzysta ze Sklepu.

13) REGULAMIN/UMOWA O 艢WIADCZENIE US艁UG to dokument okre艣laj膮cy zasady zawierania Um贸w Sprzeda偶y oraz zasady 艣wiadczenia i korzystania z us艂ug oferowanych przez Sprzedawc臋 za po艣rednictwem Sklepu na rzecz Klient贸w. Regulamin okre艣la prawa i obowi膮zki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 niniejszy Regulamin jest regulaminem, o kt贸rym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z p贸藕n. zm.).

14) SKLEP INTERNETOWY to platforma sprzeda偶y Produkt贸w oraz 艣wiadczenia us艂ug oferowanych przez Sprzedawc臋, prowadzona przez Sprzedawc臋, stanowi膮ca zesp贸艂 po艂膮czonych ze sob膮 stron internetowych, dost臋pna pod adresem internetowym: hyperstore.eu

15) SPRZEDAWCA to Hyperstore Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 Sp贸艂ka komandytowa

16) UMOWA SPRZEDA呕Y to czynno艣膰 cywilnoprawna w rozumieniu przepis贸w Kodeksu cywilnego, dotycz膮ca sprzeda偶y przez Sprzedawc臋 na rzecz Klienta Produkt贸w w zamian za uiszczenie przez Klienta ceny powi臋kszonej o op艂aty dodatkowe, w tym koszty wysy艂ki, kt贸rej warunki okre艣la w szczeg贸lno艣ci niniejszy Regulamin, zawierana pomi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 z wykorzystaniem 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰. Umowa Sprzeda偶y okre艣la w szczeg贸lno艣ci Produkt, jego g艂贸wne cechy, cen臋, koszty wysy艂ki oraz inne istotne warunki. Sprzedawca mo偶e zawrze膰 Umow臋 Sprzeda偶y z Klientem nie b臋d膮cym Konsumentem tak偶e w wyniku zawarcia porozumienia z pomini臋ciem procedury okre艣lonej w niniejszym Regulaminie, co na 偶膮danie kt贸rejkolwiek ze stron Umowy Sprzeda偶y zostanie potwierdzone w formie wiadomo艣ci e-mail.

17) ZAM脫WIENIE to o艣wiadczenie woli Klienta wyra偶aj膮ce bezpo艣redni膮 wol臋 zawarcia Umowy Sprzeda偶y na odleg艂o艣膰 sk艂adane z wykorzystaniem 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰, okre艣laj膮ce Produkty jakie zamierza kupi膰 Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzeda偶y. Zam贸wienie przes艂ane Sprzedawcy stanowi ofert臋 Klienta.

搂 3 KONTAKT ZE SKLEPEM

1. Adres Sprzedawcy: 55-100 Trzebnica, ul. Bochenka 21,

2. Adres e颅mail Sprzedawcy: biuro@hyperstore.eu

3. Numer telefonu Sprzedawcy: + 48 690 152聽245

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 41 1050 1012 1000 0090 8103 0547

5. Klient mo偶e porozumiewa膰 si臋 ze Sprzedawc膮 za pomoc膮 adres贸w i numer贸w telefon贸w podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient mo偶e porozumie膰 si臋 telefonicznie ze Sprzedawc膮 w godzinach od 8 do 16

搂 4 WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania ze Sklepu, w tym przegl膮dania asortymentu Sklepu oraz sk艂adania zam贸wie艅 na Produkty, niezb臋dne s膮:

a) urz膮dzenie ko艅cowe z dost臋pem do sieci Internet i przegl膮dark膮 internetow膮 obs艂uguj膮c膮 javascript

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e颅mail),

c) w艂膮czona obs艂uga plik贸w cookies,

搂 5 INFORMACJE OG脫LNE

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialno艣ci za wszelkie zak艂贸cenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane si艂膮 wy偶sz膮, niedozwolonym dzia艂aniem os贸b trzecich lub niekompatybilno艣ci膮 Sklepu internetowego z infrastruktur膮 techniczn膮 Klienta.

2. Przegl膮danie asortymentu Sklepu nie wymaga zak艂adania Konta.

3. Sk艂adanie zam贸wie艅 przez Klienta na Produkty znajduj膮ce si臋 w asortymencie Sklepu mo偶liwe jest albo po za艂o偶eniu Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu albo przez podanie niezb臋dnych danych osobowych i adresowych umo偶liwiaj膮cych realizacj臋 Zam贸wienia bez zak艂adania Konta.

4. Na ko艅cow膮 (ostateczn膮) kwot臋 do zap艂aty przez Klienta sk艂ada si臋 cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym op艂aty za transport, dostarczenie i us艂ugi pocztowe), o kt贸rej Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie sk艂adania Zam贸wienia, w tym tak偶e w chwili wyra偶enia woli zwi膮zania si臋 Umow膮 Sprzeda偶y.

5. W przypadku Umowy obejmuj膮cej prenumerat臋 lub 艣wiadczenie us艂ug na czas nieoznaczony ko艅cow膮 (ostateczn膮) cen膮 jest 艂膮czna cena obejmuj膮ca wszystkie p艂atno艣ci za okres rozliczeniowy.

6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozs膮dnie oceniaj膮c, na wcze艣niejsze obliczenie wysoko艣ci ko艅cowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena b臋dzie obliczana, a tak偶e o op艂atach za transport, dostarczenie, us艂ugi pocztowe oraz o innych kosztach, b臋dzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

搂 6 ZAK艁ADANIE KONTA W SKLEPIE

1. Dla za艂o偶enia Konta w Sklepie konieczne jest wype艂nienie Formularza rejestracji.

2. W Formularzu rejestracji niezb臋dne jest podanie nast臋puj膮cych danych: imienia, nazwiska, adresu dostawy, adresu email, numeru telefonu.

3. Za艂o偶enie Konta i 艣wiadczenie go w Sklepie jest nieodp艂atne.

4. Konto 艣wiadczone jest przez czas nieoznaczony.

5. Logowanie si臋 przez Klienta na Konto odbywa si臋 poprzez podanie loginu i has艂a ustanowionych w Formularzu rejestracji.

6. Klient ma mo偶liwo艣膰, w ka偶dej chwili i bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytu艂u jakichkolwiek op艂at, usuni臋cia Konta poprzez wys艂anie stosownego 偶膮dania do Sprzedawcy, w szczeg贸lno艣ci za po艣rednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w 搂 3.

7. Za艂o偶enie Konta nie jest wymagane, aby dokona膰 zakupu w Sklepie.

搂 7 ZASADY SK艁ADANIA ZAM脫WIENIA I ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDA呕Y

1. Zawarcie Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem, a Sprzedawc膮 nast臋puje po uprzednim z艂o偶eniu przez Klienta Zam贸wienia.

2. Sprzedawca umo偶liwia Klientowi z艂o偶enie Zam贸wienia za po艣rednictwem Sklepu w ten spos贸b, 偶e nale偶y kolejno:

A) zalogowa膰 si臋 do Sklepu (opcjonalnie);

B) wybra膰 Produkt b臋d膮cy przedmiotem Zam贸wienia, a nast臋pnie klikn膮膰 przycisk 鈥濪o koszyka鈥 (lub r贸wnoznaczny);

C) zalogowa膰 si臋 lub skorzysta膰 z mo偶liwo艣ci z艂o偶enia Zam贸wienia bez rejestracji;

D) je偶eli wybrano mo偶liwo艣膰 z艂o偶enia Zam贸wienia bez rejestracji 颅 wype艂ni膰 Formularz zam贸wienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zam贸wienia (imienia i nazwiska) oraz adresu (ulicy, numeru domu/mieszkania, kodu pocztowego, miejscowo艣ci, kraju), na kt贸ry ma nast膮pi膰 dostawa Produktu, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego).

E) w przypadku Klienta, kt贸ry nie posiada Konta i nie akceptowa艂 wcze艣niej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu;

F) wybra膰 oczekiwan膮 form臋 dostawy oraz spos贸b p艂atno艣ci

G) klikn膮膰 przycisk 鈥淶amawiam i p艂ac臋鈥.

3. Sklep w odpowiedzi na Zam贸wienie wysy艂a bez nieuzasadnionej zw艂oki wiadomo艣膰 elektroniczn膮 do Klienta z potwierdzeniem otrzymania Zam贸wienia i przyj臋ciem oferty sk艂adanej przez Klienta b膮d藕 informacji o braku mo偶liwo艣ci jej przyj臋cia. Sprzedawca przesy艂a Klientowi potwierdzenie warunk贸w Umowy na podany przez Klienta adres e-mail.

4. Umowa zostaje zawarta z chwil膮 potwierdzenia przyj臋cia Zam贸wienia do realizacji przez Sprzedawc臋.

5. Ca艂kowita warto艣膰 Zam贸wienia obejmuje Cen臋, koszty przesy艂ki oraz inne ewentualne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych p艂atnych us艂ug.

6. Sprzedawca mo偶e w wybranym przez siebie okresie okre艣li膰 pr贸g minimalnej warto艣ci Zam贸wienia, dla kt贸rej przesy艂ka Produkt贸w jest darmowa.

8. Promocje obowi膮zuj膮ce w Sklepie Internetowym nie podlegaj膮 艂膮czeniu, o ile postanowienia Promocji wyra藕nie nie stanowi膮 inaczej.

搂 8 SPOSOBY, TERMINY i KOSZT DOSTAWY

1. Sprzedawca umo偶liwia Klientowi nast臋puj膮ce sposoby dostawy zam贸wionego Produktu:

A) przesy艂ka kurierska,

B) przesy艂ka kurierska pobraniowa,

2. Dostawa Produktu do Klienta jest odp艂atna, chyba 偶e Umowa Sprzeda偶y stanowi inaczej.

3. Szczeg贸艂owe informacje na temat metod dostawy znajduj膮 si臋 za stronach Sklepu.

4. Na 艂膮czny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) sk艂ada si臋 czas przygotowania Zam贸wienia do wysy艂ki przez Sprzedawc臋 oraz czas dor臋czania Produktu przez przewo藕nika.

5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba 偶e w opisie danego Produktu lub w trakcie sk艂adania Zam贸wienia podano kr贸tszy termin.

6. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produkt贸w o r贸偶nych terminach dostawy, terminem dostawy jest najd艂u偶szy podany termin.

7. Do powy偶szego czasu nale偶y doliczy膰 czas dor臋czania Produktu przez danego przewo藕nika, kt贸ry uzale偶niony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy.

搂 9 SPOSOBY I TERMINY P艁ATNO艢CI ZA PRODUKT

1. Klient mo偶e skorzysta膰 z nast臋puj膮cych metod p艂atno艣ci:

A) p艂atno艣膰 za pobraniem przy odbiorze przesy艂ki,

B) p艂atno艣膰 przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,

C) p艂atno艣ci elektroniczne za po艣rednictwem upowa偶nionych serwis贸w, zgodnie z informacjami udost臋pnionymi w ramach Sklepu,

D) p艂atno艣膰 kart膮 p艂atnicz膮 za po艣rednictwem upowa偶nionych serwis贸w, zgodnie z informacjami udost臋pnionymi w ramach Sklepu.

2. Szczeg贸艂owe informacje na temat akceptowalnych sposob贸w p艂atno艣ci znajduj膮 si臋 za stronach Sklepu.

搂 10 WYKONANIE UMOWY SPRZEDA呕Y

1. Zawarcie Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 nast臋puje po uprzednim z艂o偶eniu przez Klienta Zam贸wienia za pomoc膮 Formularza zam贸wienia w Sklepie internetowym zgodnie z 搂 7 Regulaminu.

2. Po z艂o偶eniu Zam贸wienia Sprzedawca niezw艂ocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocze艣nie przyjmuje Zam贸wienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zam贸wienia i jego przyj臋cie do realizacji nast臋puje poprzez przes艂anie przez Sprzedawc臋 Klientowi stosownej wiadomo艣ci e颅mail na podany w trakcie sk艂adania Zam贸wienia adres poczty elektronicznej Klienta, kt贸ra zawiera co najmniej o艣wiadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zam贸wienia i o jego przyj臋ciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzeda偶y. Z chwil膮 otrzymania przez Klienta powy偶szej wiadomo艣ci e颅mail zostaje zawarta Umowa Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮.

搂 11 PRAWO ODST膭PIENIA OD UMOWY

Konsument mo偶e w terminie 14 dni odst膮pi膰 od Umowy Sprzeda偶y bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu okre艣lonego w ust. 1 rozpoczyna si臋 od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej ni偶 przewo藕nik. W przypadku Umowy, kt贸ra obejmuje wiele Produkt贸w, kt贸re s膮 dostarczane osobno, partiami lub w cz臋艣ciach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub cz臋艣ci. Przetwarzanie oraz ochrona danych osobowych

搂 12 PRZETWARZANIE ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych U偶ytkownika jest Administrator, tj. Hyperstore Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 Sp贸艂ka komandytowa

2. Administrator do艂o偶y wszelkich stara艅, aby poszanowa膰 prywatno艣膰 i zapewni膰 bezpiecze艅stwo danym osobowym U偶ytkownika, pozyskanym za po艣rednictwem e-sklepu.

3. Administrator, jako administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych osobowych) (鈥濺ozporz膮dzenie鈥), jest podmiotem odpowiedzialnym za wszelkie dane osobowe przekazane Administratorowi przez U偶ytkownika lub pozyskane m.in. za po艣rednictwem e-sklepu.

4. Przetwarzanie danych osobowych U偶ytkownik贸w odbywa si臋 zgodnie z Rozporz膮dzeniem, ustaw膮 o ochronie danych osobowych, ustaw膮 o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 oraz Prawem telekomunikacyjnym.

5. Dane osobowe U偶ytkownik贸w przetwarzane b臋d膮 przez Administratora w celach zwi膮zanych z korzystaniem z e-sklepu, w celach wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez Administratora, a tak偶e na podstawie zgody U偶ytkownika 鈥 w celach zgodnych z tre艣ci膮 udzielonej zgody (w tym na przyk艂ad w celach handlowych i marketingowych).

6. Podane dane b臋d膮 przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporz膮dzenia.

7. Podanie danych osobowych przez U偶ytkownika jest dobrowolne, lecz niezb臋dne do korzystania z niekt贸rych funkcjonalno艣ci e-sklepu.

8. Dane osobowe przetwarzane s膮 na podstawie zgody uzyskanej od osoby, kt贸rej dane dotycz膮.

9. U偶ytkownikowi przys艂uguje prawo 偶膮dania od Administratora dost臋pu do danych osobowych go dotycz膮cych, prawo ich sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania.

10. U偶ytkownikowi przys艂uguje prawo do cofni臋cia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.

11. Dane osobowe b臋d膮 przechowywane do czasu cofni臋cia zgody na ich przetwarzanie przez U偶ytkownika, a w zakresie przetwarzania danych osobowych U偶ytkownika w prawnie uzasadnionych celach Administratora 鈥 na czas zgodny z przepisami prawa.

12. U偶ytkownikowi przys艂uguje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, 偶e przetwarzanie dotycz膮cych go danych osobowych narusza przepisy prawa.

13. Dane osobowe U偶ytkownika nie b臋d膮 przetwarzane w formie profilowania.

Utw贸rz konto

Posiadasz ju偶 konto?
Zaloguj si臋 lub Zresetuj has艂o